Welcome to Some1toLove!

 
Blogs :: 37561 Posts
 

EVBN — Helping European SMEs Export, Invest, And Access The Vietnam Market

  Messages & Comments  

Đối với loại này, họ đại diện cho nhiều nhà Publisher (nhà xuất bản trực tuyến), với khả năng minh bạch hóa hoàn toàn cho nhà quảng cáo như vị trí quảng cáo của bạn chắc chắn sẽ được hiển thị ở vị trí nào, trên website nào. Thông thường, họ đem đến những lượt traffic vietnam ad network ( http://raonhanh.com.vn/forums/67-khu-dien-dien-lanh-dien-tu-dien-may.html ) có chất lượng cao ở mức giá thị trường và đa số được các nhà tiếp thị cho các nhãn hàng sử dụng. Nói chung mô hình kinh doanh này dựa trên tỉ lệ chia sẻ doanh thu.

By putting advertisers and social influencers together. The influencer has a community of loyal followers that engage together with his or her content regularly. You have a wallet full of advert spend ready to be unleashed on the proper audience. Now all that is left is good targeting.

Beside leading in pop promoting ad maven also affords diferrent sorts of monetization methods such as popup,banners,interstitial,new tab,lightbox,slider ads and many more advert formats for publishers. If you liked this report and you would like to acquire a lot more info pertaining to vietnam mobile ad network, vnpt-binhduong.vn ( http://vnpt-binhduong.vn/ ), kindly visit our own webpage. Trong trường hợp vi phạm đó không thể khắc phục được, FMC có thể chấm dứt hợp tác với Publisher và cấm vĩnh viễn tài khoản của Publisher ngay lập tức. Comply to straightforward working course of with outlined project working plan, communication, vietnam ad trends ( http://gentlemen-soldiers.de/index.php?mod=users&action=view&id=640747 ) feedback and reporting guidelines.

Đây là một lợi thế rất lớn ban đầu cho MicroAd, vì các Publisher đang bán stock với giá cao chót vót trong thị trường như Vnexpress không dễ gì tham gia vào thị trường tự do một sớm một chiều. Đơn giản là vì khi họ tham gia vào sẽ dựa trên đấu thầu và nó có thể thấp hơn giá hiện tại. Khi các nhà quảng cáo có thể mua được một lượng lớn stock thông qua tự động với giá rẻ, họ sẽ không mua giá đắt nữa.

Our partnership with the Vietnam News Agency is a serious step for digital news distribution in Southeast Asia. We have high demand for Vietnamese content from our subscribers, library, business and hotel clients; and now for the first time, citizens, residents, visitors and expatriates of vietnam most popular ad network 2016 ( http://vangnutrang.com.vn/forums/18-dien-tu-dien-may.html ) will have the ability to enjoy a broad array of high titles throughout our big selection of print, digital and mobile platforms," said Alex Kroogman, CEO of NewspaperDirect.

  • April 17 at 09:21
     

New Blogs

Hot Searches

  Search Term  
Search text...   BI  
GS   SA  
LQ   LL  
DN   LD  
ZK   CB